Damaco représente plus de 20 grandes marques dans le monde
 
 
ligne
ligne
 

Algemeen

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

2. Afwijkende bedingen gelden slechts, en dan van geval tot geval, indien de koper en de verkoperdie schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopsvoorwaarden, onder het gebezigde begrip goederen, worden verstaan geleverde machines, installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermede samenhangende goederen, in de ruime zin des woords.

 
 

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Bij verkoop uit magazijnvoorraad of uit zendingen die door de fabrikant inmiddels zijn afgezonden kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.

3. Voor fouten en afwijkingen van afbeelddingen, tekeningen en vermeldingen van maten gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

4. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke, blijven eigendom van de verkoper en mogen zonder zijn toestemming niet gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden.

 
 

Klachten

1. De verkoper is niet verplicht klachten, die hem meer dan veertien dagen na de datum van zijn factuur, dan wel meer dan acht dagen na ontvangst van de goederen door de koper bereiken, in behandeling te nemen.

2. Een klacht betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op eerder geleverde goederen en evenmin op alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde koopovereenkomst.

 
 

Garantie

1. De garantie betreft enkel die toegestaan door de fabriek. De garantie beperkt zich gewoonlijk, bij uitsluiting van elke andere, tot de verbintenis ieder onderdeel, beschadigd bij normaal gebruik ten gevolge van een gebrek in het materiaal of van een constructiefout, gratis te vervangen of te herstellen. Zij sluit om het even welke schadevergoeding uit.

2. De garantie is niet meer van kracht vanaf de vervaldatum evenals bij niet betalen der aangekochte
goederen.

 
 

Veranderingen

1. Wijzigingen van een koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper.

2. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

 
 

Leveringsvoorwaarden

1. De verkoper is niet aansprakelijk, indien, door welke oorzaak dan ook, het door hem gekozen vervoer uitvalt.

2. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstellingen met uitsluiting van de koper.

3. De levering geschiedt franco-huis, port en verpakking op rekening, behalve anders overeengekomen.

4. De levering geschiedt op de wijze door de verkoper te bepalen.

 
 

Leveringstermijnen

1. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.

2. Overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, noch verplicht die de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper.

 
 

Overmacht

1. Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst in overleg met de koper te annuleren.

 
 

Prijs

1. De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een deze kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen verhoogd wordt, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.

2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op en wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen gekocht heeft.

 
 

Betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden op 30 dagen einde maand.

2. Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorsen.

3. Het verkochte blijft eigendom van de verkoper, totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit of naar aanleiding van de koopovereenkomst heeft voldaan. Voordien staat het de koper derhalve niet vrij het verkochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarvoor op enigerlei andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

4. Van de dag of dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag betalen het, op de vervaldag geldende, percentage van de discontovoet van de Nationale Bank, verhoogd met 3,5 percent.

5. Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan een maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten te berekenen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen.

 
 

Wanpresentatie van de koper

1. Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij in staat van faillissement verklaart wordt, indien hij concordaat vraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft de verkoper het recht om de koopovereenkomst of het nog niet uitgevoerde deels als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en om de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

2. Bij niet-nakoming van een zijner verplichtingen is de koper in verzuim door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

3. Een klacht schorst de betalingsverplichting niet op.

 
 

Geschillen

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde gerechtelijke instanties te Bergen tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil aan arbitrage over te laten.

 
ligne
ligne
 
   
Snelle toegang
  Gereedschappen en uitrustingen voor werktuigmachines
 
  Magnetische
gereedschappen
 
  Voorinstellen en 3D meten  
  Afzuigen  
  Markeren  
  Non-destructieve
inspectie gereedschappen
 
  Uitrustingen voor
industrieel onderhoud
 
  Assembleren, meten en controle van draaimoment  
     
 
 
 
 
 
   
ligne_bas